AIS Software, a.s.
česky
english
ruski


Kontakty

AIS Software, a.s.
Provazníkova / Hálkova 84
613 00 Brno
TEL.: (+420) 545 564 111
FAX: (+420) 545 564 182
e-mail: software@ais.czAIS Software, a.s.
je držitelem certifikátu:

EN ISO 9001 : 2015

Zvétšit certifikát EN ISO 9001:2015 získaný AIS Software, a.s.


Politika kvality

Politika kvality AIS Software, a.s.

Produkty

Informační systém SIRAEL

SIRAEL je komplexní provozní informační systém pro komerční pojišťovny, který podporuje veškeré procesy, které se týkají pojištění. Funkcionalita systému je realizovaná pomocí modulárního řešení, které obsahuje dále uvedené moduly.

Přehled modulů:

Strana

Úkolem modulu je evidence všech osob a organizací spojených s pojišťovnou v jakémkoliv obchodním, resp. pracovním vztahu, relevantním z pohledu systému. Do evidence stran budou např. zahrnuti klienti pojistných smluv, příp. pojistných událostí (pojistníci, plátci, pojištění, poškození, svědkové...), příp. potenciální klienti, dále operátoři systému, získatelé, banky, jiné pojišťovny (soupojistitelé, plátci refundací), zajišťovny, spolupracující lékaři a soudní znalci, ...

1.1. Role strany

Role strany vyjadřuje vztah Strany k jiné Straně nebo k jiné entitě systému. Atribut Druh role strany specifikuje, o jaký vztah se jedná - např. pojistník, poškozený, operátor. Tímto atributem je současně jednoznačně určena entita, ke které se daná Role strany váže - např. jestliže Druh role strany má hodnotu "pojistník", pak daná Role strany je vazbou mezi Stranou a Pojistnou smlouvou, jestliže Druh role strany má hodnotu "operátor", pak daná Role strany spojuje entitu Strana a entitu Operátor.

1.2. Místo tvorby Role strany

Modul umožňuje definovat "místa v programu", kde ostatní moduly mohou požadovat služby modulu Strana pro vytvoření nové Role strany s vazbou k určitému objektu, příp. více nových Rolí stran s vazbou k témuž objektu. Tato místa se nazývají "Místo tvorby role strany". Ke každému Místu tvorby role strany je specifikován seznam přípustných Rolí strany (s vazbou na stejnou entitu) a jejich kardinalita. Tato specifikace může být provedena v závislosti na číselníkových hodnotách (např. na produktu, dpp apod.). Dále modul eviduje odkazy na Algoritmy, které mají být použity pro kontrolu vložených Rolí stran (např. kontrola, že součet podílu oprávněných osob činí 100%, že likvidátor není totožný s pojištěným nebo poškozeným apod.).
Při požadavku na vytvoření nových Rolí stran předá volající modul jako vstupní parametr "Místo tvorby role strany" a specifikaci objektu, ke kterému mají být vytvářené Role strany navázány. Modul Strana modulu zpřístupní funkcionalitu pro vyhledání příslušných Stran, (příp. jejich vytvoření, pokud ještě neexistují) a vytvoření příslušného počtu Rolí strany. Po jejich vytvoření modul provede stanovené kontroly (využitím funkcí modulu Algoritmus).

1.3. Kontaktní body

Kontaktní body zahrnují (strukturované) poštovní adresy evidované buď jako textové údaje (Stát, Psč, Obec, Ulice, Číslo) nebo jako odkaz do číselníku UIR-ADR, e-mailové adresy a telefonní čísla. Dále je k dispozici tzv. nestrukturovaná adresa, do které je možno zapsat poštovní adresu v nestandardní struktuře, a která dále může být v budoucnu použita na evidenci nových druhů kontaktních bodů, které nejsou v systému podporovány.
Kontaktní body mohou být evidovány jak ke Straně, tak k Roli strany. Při vyhodnocování má vždy přednost Kontaktní bod specifický pro danou Roli strany (pokud existuje) před Kontaktním bodem ke Straně. Při existenci více Kontaktních bodů "stejné úrovně" je pak zohledňován uživatelsky nastavovaný příznak "default".
Systém kontroluje, aby u každé Strany (příp. v souvislosti s rolí) bylo možno jednoznačně vyhodnotit adresu pro poštovní korespondenci.

1.4. Unikátnost stran

Při vytváření/importu Stran je prováděn test na jejich duplicitu. Kromě toho může uživatel spouštět pro libovolnou množinu Stran testy duplicity a případné nalezené duplicitní Strany nechat sloučit. Kritéria duplicity jsou specifikována uživatelem pomocí Algoritmu.

1.5. Autorizace strany

Systém podporuje autorizaci strany dvěma způsoby:
 • návodnou otázkou, na kterou klient musí odpovědět dohodnutým způsobem
 • maticí kódů, ze které klient přečte kód na jedné/několika pozicích náhodně zvolených systémem.
Systém podporuje pouze vlastní autorizaci (včetně správy autorizačních údajů) a evidenci výsledků jednotlivých autorizací. Rozhodování, které informace je možno poskytnout na základě jaké autorizace, případně které požadavky klienta jsou podmíněny jakou autorizací, jsou řešeny interními směrnicemi pojišťovny a nejsou sledovány systémem.


Produkt

Modul Produkt poskytuje funkcionalitu potřebnou pro:
 • Evidenci a správu definic chování pojistných produktů, které pojišťovna prodává a spravuje. Umožňuje evidovat pojistný produkt ve struktuře Produkt, Pojistitelná větev, Pojistitelný agregát, Pojistitelné riziko, Pojistitelné místo, Pojistitelný objekt, Pojistitelný předmět, Pojistitelný elementární předmět. Pro jednotlivé úrovně struktury je možné definovat parametry chování, které jsou následně využívány ostatními moduly provozního systému k řízení průběhu akcí prováděných s pojistnými smlouvami.
 • Evidenci a správu rámcových produktů jako vzorů pro chování jednotlivých typů rámcových smluv. Umožňuje každému rámcovému produktu evidovat seznam pojistných produktů, které mohou být sjednávány k rámcové smlouvě daného rámcového produktu. Modul umožňuje definovat procesy, které je možno provádět hromadně nad pojistnými smlouvami přiřazenými k rámcové smlouvě.Smlouva

Modul Smlouva poskytuje funkcionalitu potřebnou pro evidenci a správu Pojistných smluv. Modul eviduje Pojistné smlouvy všech odvětví pojištění (všech "pojistných kmenů") v unifikované struktuře. V závislosti na definici příslušných Produktů (zejména v závislosti na Produktových procesech definovaných k Produktům) však modul umožňuje přistupovat k Pojistným smlouvám jednotlivých Produktů individuálně. Tedy například pro vkládání Pojistných smluv a jejich další správu (změny, storna, ...) je možno využívat univerzálních procesů, nebo specifických procesů definovaných pro konkrétní Produkty, nebo skupiny Produktů. Také samotná množina podporovaných změnových procesů může být pro Pojistné smlouvy různých Produktů různá.
Modul Smlouva poskytuje také funkcionalitu potřebnou pro evidenci a správu Rámcových smluv a pro správu přiřazení Pojistných smluv ke smlouvám rámcovým. Také při vytváření a další správě Rámcových smluv je využíváno definičních údajů evidovaných v modulu Produkt k Rámcovým produktům. Je tedy také možno k Rámcovým smlouvám různých Rámcových produktů přistupovat prostřednictvím univerzálních procesů, nebo prostřednictvím specifických procesů definovaných ke konkrétním Rámcovým produktům.


Finance

1.1. Pohledávky, předpisy

Modul poskytuje nástroje pro evidenci a správu pohledávek. Pohledávkou jsou myšleny jak pohledávky pojišťovny vůči stranám (pojistné z pojistných smluv, regresy pojistných událostí, vratky pojistných plnění, půjčky poskytované z rezerv životních pojištění, ...), tak i pohledávky stran vůči pojišťovně (pojistná plnění, provize, ...).
Modul poskytuje pro vytváření a správu pohledávek jak uživatelské nástroje, tak i rozhraní využívané ostatními moduly. Přitom vlastní uživatelské nástroje umožňuje modul používat v závislosti na druhu pohledávky. Například regresy je možno vytvářet a plně spravovat uživatelskými nástroji modulu Finance, naproti tomu pohledávky pojistného, výplat plnění apod. není možno vytvářet a měnit uživatelem (případně je možno měnit s jistými omezeními), neboť jejich vytváření a změnu zajišťují moduly Smlouva, Pojistné události apod.
Modul na základě údajů vytvořených Pohledávek zajišťuje vytváření Účetních předpisů. V případě nepravidelné frekvence placení jsou Účetní předpisy vytvářeny spolu s Pohledávkami (vyjadřují splátkový kalendář pohledávky), v případě pravidelné frekvence jsou vytvářeny opakovaně dávkovým procesem tvorby účetních předpisů vždy na určité období vytvořených Pohledávek.
Modul dále umožňuje provádění kumulace vytvořených Účetních předpisů a tvorbu Párovacích předpisů. Kumulace je prováděna například nad Účetními předpisy dodatků Pojistných smluv, nad Účetními předpisy výplat provizi za určité časové období, ... Na základě vytvořených Párovacích předpisů modul vytváří vnější požadavky na jejich realizaci (požadavky na tisk složenek, požadavky na SIPO, ...) Tyto požadavky jsou evidovány entitou Finanční požadavek. Modul také podporuje hromadné inkaso (hromadně inkasované pojistné) a výplaty (výplaty poštovními poukázkami). V případě hromadných finančních operací je prováděna další úroveň kumulace - vytvořené Párovací předpisy jsou kumulovány do entit Kumulát. Modul poskytuje funkce pro modifikaci vytvořených Kumulátů uživatelem. Po autorizaci Kumulátu již nelze provádět jeho změny a modul očekává platbu v autorizované výši. Po jejím příjmu (a přiřazení) je proveden rozklad této platby dle složek Kumulátu a jednotlivé části platby jsou následně párovány s vytvořenými Párovacími předpisy.

1.2. Platby, párování

Modul poskytuje nástroje pro evidenci plateb realizovaných na bankovních účtech pojišťovny. Evidovány jsou veškeré finanční pohyby - tedy i pohyby, které s pojištěním přímo nesouvisí (poplatky, úroky, ...). Modul podporuje také zpracování hromadných plateb (poštovní poukázky, SIPO, hromadné platby klientů, ...). Součástí jsou také nástroje pro realizaci hotovostních finančních transakcí a to jak pro příjem, tak i pro výplaty. Konečně modul umožňuje evidenci nebankovních plateb - plateb bez skutečných finančních pohybů (zproštění od placení, ...).
Součástí modulu jsou nástroje pro podporu procesů párování (vypořádání) Plateb a vytvořených Párovacích předpisů. Tyto procesy jsou důležité pro kontrolu realizace požadovaných finančních transakcí (představovaných Párovacími předpisy). Modul podporuje jak dávkové, tak i interaktivní párovací procesy. Mimo vypořádání mezi Platbami a Párovacími předpisy modul umožňuje také evidenci vzájemných vypořádávajících vztahů mezi Párovacími předpisy a Platbami navzájem. Ve všech případech systém umožňuje vytváření "vypořádávajících" vztahů m:n, kdy například jedna Platba může být přiřazena k více Párovacím předpisům, k Párovacímu předpisu může být přiřazeno více Plateb a podobně.
Ve všech případech umožňuje systém také zrušení tohoto vzájemného vypořádání, tzv. odúčtování.

1.3. Účtování

Modul podporuje proces účtování jednotlivých finančních transakcí provedených v systému. Při vytváření jednotlivých finančních pohybů (tvorbě Účetních předpisů, párování Plateb, ...) jsou evidovány Účetní záznamy odpovídající těmto provedeným transakcím. Následně, po uzavření sledovaného účetního období (měsíce), je možno evidované Účetní záznamy (účetní doklady) přenést (prostřednictvím vytvořeného rozhraní, případně na základě sestav) do účetního systému pojišťovny.

1.4. Upomínky

Součástí modulu jsou také nástroje pro podporu procesu upomínání požadovaných finančních transakcí, které nebyly realizovány v požadovaném termínu. Modul umožňuje definici různých upomínacích režimů v závislosti na druhu Pohledávek (a pro pohledávky pojistného ještě v závislosti na Produktu). Součástí jsou dávkové procesy, které kontrolují realizaci požadovaných finančních transakcí a v případě jejich neprovedení v požadovaném termínu spouštějí uživatelem definované procesy, jejichž součástí může být například vytváření požadavků na tisk upomínek klientům (dlužníkům).

1.5. Měny

Modul umožňuje vytváření pohledávek a předpisů v "cizích" měnách. Platby k těmto pohledávkám (předpisům) umožňuje příjmat / vyplácet prostřednictvím bankovních účtů vedených jak v domácí měně, tak i v cizích měnách - umožňuje tedy také správu bankovních účtů v cizích měnách. Při účtování finančních operací v cizích měnách provádí modul automatizovaný výpočet kurzovních rozdílů a jejich odpovídající zaúčtování.


Získatelé

Modul Získatelé poskytuje nástroje pro:
 • evidenci získatelů pojišťovny, jejich typů a hierarchických struktur. K evidenci osobních údajů jednotlivých získatelů je využíván modul Strana.
 • definici pravidel pro evidenci vztahů získatelů k ostatním entitám systému a evidenci těchto vztahů. Při evidenci získatelů pojistných smluv umožňuje modul v závislosti na produktu evidovat získatele na různých úrovních hierarchie entit Pojistné smlouvy (Pojistná smlouva, Pojištěná větev, Pojištěný agregát, Pojištěné riziko, Pojištěný předmět).
 • definici způsobů výpočtů provizí pro provizní události v závislosti na typu získatele a entitě Produktu (Produkt, Pojistitelná větev, Pojistitelný agregát, Pojistitelné riziko, Pojistitelný předmět), evidenci provizních událostí, provádění výpočtů provizí a provádění výplat vypočtených provizí. Výplaty jsou realizovány prostřednictvím modulu Finance.Pojistné události

Modul Pojistné události poskytuje nástroje pro evidenci a správu pojistných událostí. Zpracování pojistné události je obvykle zahájeno přijetím a zpracováním Hlášenky. Na jejím základě je následně vytvořena (zaregistrována) jedna nebo více Pojistných událostí. Modul umožňuje evidovat Pojistné události tří typů:
 • Identifikovaná událost - standardní Pojistná událost s identifikovanou Pojistnou smlouvou
 • Neidentifikovaná událost - Pojistná událost pro kterou není v systému evidována Pojistná smlouva
 • Delegovaná událost - Pojistná událost, která je likvidována pro jiný subjekt na základě Dohody o delegování (např. pro kancelář pojistitelů nebo zahraniční pojišťovnu)
Pro registrované Pojistné události jsou v systému následně sledovány jednotlivé Likvidační zprávy. Tyto entity evidují údaje o jednotlivých provedených procesech likvidace nad Pojistnými událostmi. Na základě provedené likvidace vznikají procesem revize (odsouhlasení) odpovídající záznamy v modulu Finance, prostřednictvím kterých je provedena výplata pojistného plnění.

Modul umožňuje sdružování jednotlivých Pojistných událostí do Centrálních událostí. Takto jsou spojovány Pojistné události vzniklé na základě jedné příčiny (příčinné skutečnosti). Modul také podporuje sledování Katastrofických událostí a (ve spolupráci s modulem Zajištění) jejich správné zohlednění při komunikaci se zajistiteli.
Součástí modulu Pojistné události jsou také funkce pro podporu opakujících se výplat (rent, důchodů, ...). Modul zajišťuje také správné zdanění vyplacených finančních prostředků a (prostřednictvím modulu Finance) odvod daní odpovídajícím finančním institucím. Oblast daní je však velmi závislá na "místních zákonech" a obvykle tedy bude řešena až v rámci implementace systému u zákazníka.
Vzhledem k tomu, že procesy spojené se správou Pojistných událostí mohou být velmi variabilní v závislosti na požadavcích zákazníka, umožňuje modul Pojistné události (podobně jako modul Produkt) definovat uživatelem systému chování jednotlivých procesů - tedy vytvořit Formuláře, prostřednictvím kterých budou jednotlivé procesy zpracovávány. Součástí prvotní instalace systému je sada univerzálních procesů (Formulářů) umožňujících unifikovanou správu obvyklých typů pojistných událostí.


Zajištění

Hlavním úkolem modulu Zajištění je evidence zajistných smluv, dohod o soupojištění a o frontingu a využití evidovaných údajů pro účtování se zajistiteli a s partnery v soupojištění a frontingu a pro kontrolu zajistného krytí sjednávaných, příp. modifikovaných pojistných smluv.
Modul umožňuje evidovat jak dohody týkající se určitého produktu, příp. rizik nebo předmětů pojištění, tak dohody týkající se konkrétních pojistných smluv. Uvedené obchodní dohody je možno evidovat s platností specifikovanou jak upisovacími roky, tak kalendářními roky. Modul umožňuje evidovat dohody, které se účinností "překrývají" a je požadována jejich návaznost, např. při zajištění škodním nadměrkem pro vlastní vrub proporcionálního zajištění a při soupojištění, kde vlastní podíl je dále soupojištěn, příp. zajištěn.
Pro každou pojistnou smlouvu jsou u jejích pojištěných elementárních předmětů evidovány vazby na všechny dohody o zajištění, soupojištění, příp. frontingu, které se na pojistnou smlouvu vztahují. Při vzniku pojistné smlouvy a všech změnách jsou prováděny kontroly zajistného krytí, případně jsou generovány zprávy o nedostatečném krytí a potřebě fakultativního zajištění nebo soupojištění. Pro každou pojistnou smlouvu si může uživatel zobrazit informace o jejím soupojištění, zajištění, příp. frontingu.
Pro každou pojistnou událost spadající do zajištění / soupojištění / frontingu je evidována vazba likvidovaných pojištěných předmětů na příslušnou dohodu. Při předpisu plnění nebo pohybu rezervy může být celková výše škody porovnávána s limity stanovenými v dohodách a při jejich překročení mohou být generovány odpovídající zprávy.
Modul poskytuje nástroje pro tvorbu výkazů pro zajistitele.
Modul podporuje správu dohod, jejichž finanční vypořádání není prováděno pravidelně, nýbrž v závislosti na finančních pohybech na pojistné smlouvě (např. při soupojištění přerozdělení přijatého pojistného mimo pravidelná vyúčtování).

1.1. Terminologie

Zajistné smlouvy, dohody o soupojištění a o frontingu označujeme společným názvem Dohody o sdílení s významem "dohody o sdílení pojistného obchodu".
U zajistných smluv rozlišujeme:
 • smlouvy obligatorní - zajištění sjednané pro určité pojistitelné předměty s účinnosti pro všechny pojistné smlouvy v určitém období
 • smlouvy fakultativní - zajištění sjednané pro konkrétní pojistnou smlouvu, resp. pojištěné předměty
Podobně u dohod o soupojištění rozlišujeme:
 • dohody "poolové" - soupojištění sjednané pro určité pojistitelné předměty s účinnosti pro všechny pojistné smlouvy v určitém období
 • dohody o soupojištění pro konkrétní pojistnou smlouvu
Ujednání obligatorních zajistných smluv, poolových dohod o soupojištění, případně jiných dohod vázané na pojistitelné předměty nazýváme sdílením produktu. Ujednání fakultativních zajistných smluv, dohod o soupojištění konkrétních pojistných smluv, frontingů, případně jiných dohod vázané na pojištěné předměty nazýváme sdílením pojistné smlouvy.
Pojem zajištěná smlouva je používán pro pojistnou smlouvu, která je kryta zajištěním. Podobně soupojištěná smlouva označuje pojistnou smlouvu, na kterou se vztahuje soupojištění.


Korespondence

1.1. Pojem 'korespondence'

Primárním úkolem modulu je evidence požadavků na klientský tisk a vytváření odpovídajících podkladů pro tiskový systém. S tím souvisí správa druhů dokumentů zasílaných klientům a (ve spolupráci s modulem Algoritmus) správa a využití Algoritmů, které pro jednotlivé druhy dokumentů vytvářejí kompletní podklady pro tisk.
Pojem "korespondence" byl zobecněn v tom smyslu, že za korespondenci považujeme nejen tištěný dokument, ale také e-mail a SMS.

1.2. Tiskový systém

Návrh předpokládá existenci interního tiskového systému integrovaného do systému Sirael a vedle toho návrh umožňuje spolupráci s externím tiskovým systémem. Standardně se předpokládá využití externího tiskového systému pro rozsáhlé tisky a využití interního tiskového systému pro on-line tisk a tisky menšího rozsahu. Nicméně u malé pojišťovny je možno uvažovat o provozu pouze s interním tiskovým systémem.
Od obou tiskových systémů očekáváme, že budou poskytovat funkcionalitu pro návrh designu, to znamená vytváření šablon a jejich správu. Modul Korespondence bude tiskovým systémům dodávat specifikaci požadovaného druhu dokumentu a datovou větu s údaji pro tisk (tzv. tiskovou větu). Na straně tiskových systémů očekáváme funkcionalitu, která pro požadovaný druh dokumentu vyhledá odpovídající šablonu a zkonstruuje výsledný dokument obsahující předané údaje.
Tiskový systém a modul Korespondence budou mít samostatné "nezávislé" verzování (tiskový systém verze šablon, modul Korespondence verze definic pro vytvoření tiskových dat). Standardně se předpokládá tisk z aktuální verze šablony (bez jejích explicitní specifikace). Při změně týkající se obou systémů musí být nasazení nových verzí synchronizováno. Pokud tiskový systém bude disponovat funkcemi pro tisk z neaktuální šablony, bude možno v případě potřeby požadovat tisk podle nastavení platných k určitému dni. Jak modul Korespondence, tak tiskový systém pak zpracují požadavek podle verzí platných k zadanému dni.
V případě, že je potřeba provést bližší specifikaci pro tisk a další zpracování dokumentu / dávky dokumentů (zda má být obálkováno, automatické vkládání příloh, údaje pro poštovní svazovky a průvodky apod.), jsou odpovídající parametry vyhodnoceny modulem Korespondence a připojeny k předávaným tiskovým větám.

1.3. Základní mechanismus korespondence

Funkce systému požadující korespondenci vytvářejí v modulu Korespondence entity Požadavek na korespondenci. Z údajů uvedených v požadavku je možno vyhodnotit, jaký druh dokumentu (v jaké variantě a časové verzi) má být vytvořen. V parametrech požadavku jsou pak specifikovány objekty, ke kterým se korespondence váže a odkud mají být extrahována potřebná data.
Modul Korespondence zajistí pro každý požadovaný dokument vyhledání konkrétních údajů, které mají být vytisknuty (resp. odeslány el. poštou) a uloží je do tzv. Tiskové věty. Tisková věta je vytvářena pokud možno bezprostředně před tiskem (resp. odesláním el. pošty), aby obsahovala aktuální údaje.
Jestliže má být tisk proveden v dávce, modul Korespondence použije vytvořené Tiskové věty k vytvoření datového souboru v dohodnuté struktuře (v případě zpracování dávky externím tiskovým systémem) nebo k dávkovému zpracování interním tiskovým systémem.
Kopie odeslaných dokumentů (pokud jsou k dispozici), mohou být ukládány do elektronického archívu (využitím modulu Archivace).

1.4. Modifikace tiskové věty

Modul Korespondence dovoluje nadefinovat korespondenci, která umožní uživateli provádět změny v jednotlivém konkrétním dokumentu. V definici Druhu dokumentu je stanoveno, zda je uživateli povoleno vložit vlastní text. Při vytváření Požadavku na korespondenci je pak uživateli umožněno zapsat text, který je uložen jako součást požadavku a při generování dokumentu vložen na stanovené místo v šabloně.
Při vytváření Požadavku na korespondenci může volající funkce pro tato místa nadefinovat defaultní text, který je v příslušném "formuláři" předvyplněn a může být při uživatelské modifikaci editován.

1.5. Režimy zpracování

1.5.1. Tisk

Modul Korespondence umožňuje:
 • centrální zpracování tiskového požadavku, kdy uživatel / aplikace požadující tisk pouze vytvoří Požadavek na korespondenci a dále již vytvoření dokumentu nesleduje. Zpracování požadavku je pak řízeno operátorem tisku.
 • interaktivní zpracování tiskového požadavku, které umožní uživateli náhled na vytvořený dokument a tisk na libovolné uživateli dostupné tiskárně, příp. opakování cyklu modifikace - náhled - tisk.
Pozn. Volba mezi režimy zpracování (interaktivní vs. centrální) nemá přímou souvislost s možností modifikovat dokument. Je možno provést uživatelsky modifikaci a pak nechat dokument projít centrálním zpracováním. Naopak je možno nechat interaktivně vytisknout nemodifikovaný dokument. Určitá spojitost je pouze v tom, že u dokumentů s obsáhlejší modifikací je možno předpokládat, že uživatel bude chtít vidět náhled dokumentu, aby mohl ještě provést korekturu, a proto interaktivní zpracování u těchto dokumentů bude požadováno častěji než u jiných.

1.5.2. Elektronická korespondence

U elektronické korespondence je při vytváření požadavku také možno nastavit příznak interaktivního zpracování, který dovolí uživateli prohlédnout si (případně modifikovat) sestavenou elektronickou zprávu dříve, než je odeslána, a "odsouhlasit ji".
Možnost náhledu představuje u elektronické korespondence jediný rozdíl mezi oběma režimy, protože všechny požadavky jsou zpracovány ihned (nečekají na pokyn operátora tisku).


Účty, rezervy

Modul Účty, rezervy poskytuje nástroje, umožňující jednotnou evidenci různých druhů Rezerv k jednotlivým entitám systému. Modul umožňuje evidovat stavové Rezervy (evidovány jsou stavy v určitých časových okamžicích - například životní rezerva) a pohybové Rezervy (evidovány jsou jednotlivé pohyby (přírůstky a úbytky) rezervy - například RBNS). Další oblastí, kterou modul Účty, rezervy pokrývá, je správa Investičních fondů. Modul poskytuje nástroje pro:
 • správu Investičních fondů, včetně jejich přiřazení k Produktům (do fondů je možno investovat v souvislosti s Pojistnými smlouvami přiřazených Produktů), a nástrojů pro evidenci cen jednotek jednotlivých fondů
 • správu alokačních poměrů jednotlivých Pojistných smluv
 • správu investičních účtů Pojistných smluv a detailní evidenci pohybů (nákupů / prodejů) jednotek na těchto účtech
Při vytváření záznamů Rezerv a správě Investičních fondů a účtů, zajišťuje modul také správné zaúčtování (vytvoření odpovídajících Účetních záznamů v modulu Finance).


Správa systému

Modul Správa systému poskytuje funkcionalitu potřebnou pro:
 • Evidenci a správu organizační struktury pojišťovny. Je podporována pevná hierarchie Organizačních jednotek ve členění GŘ, Region, Agentura, Kancelář. Identifikační údaje jednotlivých složek organizační struktury jsou evidovány v modulu Strana pomocí entit Strana a Role strany.
 • Evidenci a správu Operátorů provozního systému. Součástí je evidence příslušnosti Operátora ke konkrétní Organizační jednotce v rámci organizační struktury pojišťovny. Pro usnadnění správy Operátorů, systém umožňuje seskupovat Operátory do Skupin operátorů, se kterými je pak možno pracovat. Součástí správy Operátorů je i evidence a správa Oprávnění jednotlivých Operátorů. Identifikační údaje jednotlivých Operátorů jsou evidovány pomocí entit Strana a Role strany v modulu Strana.
Správu systémových entit - v modulu Správa systému je evidována a spravována stromová struktura Nabídek provozního systému (menu). Dále je umožněno vytvářet a spravovat Číselné řady používané ostatními moduly systému.


Workflow

Modul Workflow poskytuje nástroje umožňující sledování procesů probíhajících v systému. Jako příklady takovýchto procesů je možno uvést procesy "Zpracování pojistné události", "Zpracování návrhu pojistné smlouvy", "Zpracování dožití pojistné smlouvy", "Provedení neinkasní intervence" a podobně. Pro každý sledovaný proces je v modulu vytvořena entita Případ. K této entitě jsou pak evidovány Události, které v rámci probíhajícího procesu (Případu) nastaly a Úkoly, které mají být (nebo byly) provedeny.
Úkoly je možno vytvářet jak s vazbou k existujícímu Případu, tak i bez této vazby. Úkoly bez vazby na Případy mohou být tak například využity pro zaznamenávání a sledování "osobních" úkolů jednotlivých operátorů, které přímo nesouvisejí s nějakým procesem probíhajícím v systému. Pro jednotlivé evidované Úkoly je možno stanovovat množinu termínů pro jejich splnění a následně reagovat na jejich splnění resp. nesplnění v daném termínu. Reakce je realizována prostřednictvím uživatelsky modifikovatelných Algoritmů definovaných pro Definice úkolů (typů úkolů). Modul je také schopen, ve spolupráci s modulem Korespondence, upozorňovat úkolované operátory pomocí SMS nebo e-mailu na vznik nového úkolu.
Součástí modulu je také "interní komunikační systém" umožňující posílání textových zpráv mezi jednotlivými operátory systému. Tento může být využíván pro komunikaci namísto komunikace e-mailem nebo SMS zprávami.


Archivace

Modul Archivace poskytuje nástroje pro evidenci elektronických dokumentů (textových souborů, nascanovaných dokumentů, zvukových souborů, ...), které pojišťovna považuje za relevantní evidovat. Každý evidovaný dokument může obsahovat více fyzických souborů různého typu. Pro vlastní evidenci fyzických souborů je používán externí archivační systém. Ke každému dokumentu je možno evidovat množinu popisných údajů - klíčů (např. číslo jednací, číslo pojistné smlouvy, identifikace klienta, ...). Tyto klíče slouží pro automatické navazování dokumentů k entitám systému při jejich vzniku (archivaci).
Přístup Operátorů k jednotlivým Dokumentům evidovaným v systému je řízen prostřednictvím Oprávnění a jejich Parametrů. Může být tak například omezen přístup některých Operátorů k některým Druhům dokumentů (např. ne všichni operátoři mohou mít přístup k lékařským zprávám evidovaným u Pojistných smluv nebo Pojistných událostí).
Modul umožňuje také evidenci fyzického uložení papírových dokumentů, ze kterých elektronické dokumenty vznikly. Modul umožňuje definovat stromovou víceúrovňovou strukturu fyzického archivu (např. Budova A, Místnost 125, Skříň 3, Složka 5) a pro každý elektronický dokument je pak možno evidovat fyzické uložení jeho "zdroje". Umožněno je také evidovat uložení "u operátora" využívané v případě, že si Operátor daný papírový dokument z archivu vyzvedne.


Výkazy

Modul Výkazy obsahuje nástroje umožňující vytváření statistických sestav. Modul definuje pevnou strukturu primárních statistických údajů, které jsou prostřednictvím "datových pump" získávány z primárních "transakčních" dat (nebo jejich kopie). Jednotlivé statistické ukazatele jsou evidovány ve strukturách typu "hvězda", kde je množina hodnotových údajů spojena s třídicími údaji (skupinami třídicích údajů). Přitom hodnotové údaje jsou uloženy v podrobnosti třídicích údajů (například je prováděn rozklad údajů na pojistitelné elementární předměty, získatele, ...). U hodnotových údajů jsou také evidovány identifikační údaje entit "transakčních" dat (například u údajů ukazatele "Předepsané pojistné" je evidována identifikace entity Účetní předpis, na základě které byly vytvořeny), aby bylo možno v případě potřeby dohledat další údaje, které nejsou součástí primárních statistických údajů.


Algoritmus

Modul Algoritmus slouží k analýze, implementaci a tvorbě dokumentace systému Sirael. Modul umožňuje vytváření analytických modelů systému (UseCase model, Class model), implementaci systému (tvorbu Algoritmů a Formulářů) a vytváření on-line a tištěné dokumentace. Prostředky tohoto modulu jsou také hojně využívány ostatními moduly systému pro přizpůsobení systému potřebám konkrétního zákazníka.

1.1. UseCase model

Součástí modulu jsou nástroje pro pro vytváření UseCase modelu systému. Prostřednictvím entit UC jsou evidovány jednotlivé UseCasy - scénáře chování určité části (určité funkce) systému. Data, nad kterými jednotlivé scénáře pracují, jsou evidována prostřednictvím entity Entita. Tato umožňuje definovat hierarchii evidovaných údajů v podobě stromové struktury položek. Hlášení, která jednotlivé scénáře vyvolávají (chybová hlášení, dotazy k uživateli, ...), jsou evidována prostřednictvím entity Hlášení. Tato entita je využívána také pro evidenci "labelů" ve vytvářených Formulářích. Entita umožňuje překlad textů jednotlivých Hlášení do jiných jazyků, čímž je zajištěna možnost komunikace systému s uživatelem v jiných jazycích.

1.2. Class model

Modul poskytuje nástroje pro tvorbu Class modelu - modelu "business" tříd. Jednotlivé business třídy systému jsou evidovány prostřednictvím entity Třída. Součástí evidovaných údajů je také seznam atributů, metod, vazeb a validací (obecných kontrol, které musí objekty dané třídy splňovat) jednotlivých Tříd. Modul umožňuje také definovat specielní "doménové" datové typy a tyto následně používat jako datové typy atributů, parametrů metod, ... jednotlivých Tříd. Tyto jsou evidovány prostřednictvím entity Datový typ. Modul umožňuje také vytváření digramů Tříd pro grafickou prezentaci jednotlivých částí modelu. Jednotlivé diagramy jsou evidovány prostřednictvím entity Diagram tříd. Na základě vytvořeného modelu je možno provést export jednotlivých Tříd a vytvořit tak "kostry" tříd business vrstvy systému. Takto vyexportovaná data ("kostry" tříd) jsou pak použita v další implementaci business vrstvy, která je již prováděna "standardními" prostředky mimo modul Algoritmus.

1.3. Implementace

Součástí modulu jsou také nástroje umožňující implementaci jednotlivých částí systému (kromě implementace business vrstvy, která je prováděna mimo modul Algoritmus). Prostřednictvím těchto nástrojů jsou vytvářeny jednotlivé Algoritmy a Formuláře. Pro snadnou tvorbu Formulářů je součástí také "kreslící" nástroj umožňující jejich vizuální návrh skládáním jednotlivých komponent (vstupních polí, labelů, tlačítek, ...).

1.4. Dokumentace

Modul umožňuje také tvorbu podkladů pro on-line a tištěnou dokumentaci. Jednotlivé části dokumentace jsou evidovány v Elementech dokumentace. Tyto elementární části je možné spojovat s vytvořenými Formuláři. Tato vazba následně umožňuje zobrazit určitou část on-line dokumentace při zobrazení (běhu) příslušného Formuláře. Jednotlivé vytvořené Elementy dokumentace je možno také dále sdružovat ve formě stromové struktury kapitol pro vytvoření tištěné dokumentace.


Doplňkové informace

Modul Doplňkové informace poskytuje nástroje, umožňující uživatelům systému (implementátorům) prostřednictvím uživatelského rozhraní rozšiřovat množinu evidovaných údajů jednotlivých entit (tříd) systému. Rozšíření evidovaných údajů prostředky tohoto modulu je umožněno bez nutnosti modifikovat databázové struktury a business vrstvu systému.
Při definici doplňkových informací je umožněno řídit možnost evidence dané doplňkové informace ke konkrétní entitě systému v závislosti na údajích této entity (případně entit souvisejících). Například evidence doplňkové informace "datum konce placení" pro Pojistné smlouvy je potřebná pouze pro smlouvy některých Produktů. Definici doplňkové informace je tedy možno spojit s množinou číselníků a pro jednotlivé kombinace záznamů těchto číselníků je pak možno specifikovat, za má být doplňková informace pro danou kombinaci evidována (případně definovat další údaje pro tuto evidenci).
Hodnoty doplňkových informací jsou uchovávány s kompletní historií, tzn. při modifikaci je platnost původních záznamů ukončena a vznikají nové záznamy s novým obdobím platnosti.


Dávkový server

Modul Dávkový server poskytuje nástroje, umožňující uživatelům systému:
 • vytvářet definice dávkových úloh a parametrů, potřebných pro vykonání dané dávkové úlohy. Hodnoty parametrů mohou být definovány správcem při definici dávkové úlohy, nebo při definici dávky (jakožto seznamu dávkových úloh), nebo uživatelem při definici požadavku na spuštění dávky.
 • definovat dávky, jako seznamy dávkových úloh. Například dávka "Sestavy uzávěrky" může být definována jako seznam sestav (dávkových úloh) "Předepsaného pojistného", "Přijatého pojistného", atd. Součástí definice dávky je i definice parametrů této dávky a spojení těchto definic s definicemi parametrů jednotlivých dávkových úloh zařazených do dávky.
 • spouštění, plánování spouštění a sledování běhu jednotlivých definovaných dávek. Modul zajišťuje evidenci výsledků a historie provádění definovaných dávek.


Číselníky

Modul Číselníky poskytuje nástroje, umožňující uživatelům systému správu veškerých číselníků používaných v systému. Jednotlivé číselníky mohou být evidovány jak v modulu Číselníky, tak i v ostatních modulech systému - tzv. externí číselníky. V tomto případě modul Číselníky pouze využívá "obslužné" funkce, které jsou součástí modulu evidující daný externí číselník.
Vlastní modul Číselníky umožňuje evidovat dva základní typy číselníků:
 • Jednoduchý číselník - jedná se o číselníky evidující pro každý záznam položky Kód a Popis.
 • Obecný číselník - umožňuje uživateli definovat strukturu jednotlivých evidovaných číselníků - definovat sloupce, které bude daný číselník obsahovat. Sloupec číselníku může evidovat mimo "standardních" hodnot také odkaz na záznam jiného číselníku.
Modul umožňuje definovat číselník se sledováním historie (sledováno je období platnosti jednotlivých záznamů), nebo bez jejího sledování.
Každý číselník obsahuje identifikátor záznamů pro jednoznačné odkazování na jeho jednotlivé záznamy (například ve zdrojových kódech Algoritmů a Formulářů). Hodnoty tohoto sloupce by neměly být v jednotlivých záznamech modifikovány.


Procesy

Modul Procesy umožňuje prostřednictvím grafických uživatelských nástrojů modelování procesů. Pro jednotlivé modelované procesy je možno vytvářet sadu diagramů obsahující jako své prvky:
 • aktéry - uživatelé systému, externí partneři, ...
 • události - spouštějící daný proces, generované z procesu, předávané v rámci procesu, ...
 • činnosti - prováděné v rámci procesu
 • data - vytvářená v rámci procesu, předávaná mezi jednotlivými činnostmi, ...
 • výkony - vzniklé činnostmi procesu (sestavy, datové soubory, ...)
 • procesy - jiné "podprocesy" - umožňuje modelovat hierarchii procesů
 • pomocné prvky - texty, čáry, ...
 • vztahy - mezi jednotlivými prvky diagramů
Modelované procesy a jejich prvky jsou evidovány v hierarchické stromové struktuře složek umožňující přehledný přístup k jednotlivým entitám modulu. Na základě vytvořených diagramů je možno generovat dokumentaci k jednotlivým modelovaným procesům ve formátu PDF. Veškeré texty vytvářené v modulu (popis procesu, názvy a popisy jednotlivých prvků diagramů, ...) je možno lokalizovat do jiných jazyků.
© 1995-2018 AIS Software, a.s. - všechna práva vyhrazena SHERWOOD Media, s.r.o.