29 září, 2022

Algoritmus

Modul Algoritmus slouží k analýze, implementaci a tvorbě dokumentace systému Sirael. Modul umožňuje vytváření analytických modelů systému (UseCase model, Class model), implementaci systému (tvorbu Algoritmů a Formulářů) a vytváření on-line a tištěné dokumentace. Prostředky tohoto modulu jsou také hojně využívány ostatními moduly systému pro přizpůsobení systému potřebám konkrétního zákazníka.

1.1. UseCase model

Součástí modulu jsou nástroje pro pro vytváření UseCase modelu systému. Prostřednictvím entit UC jsou evidovány jednotlivé UseCasy - scénáře chování určité části (určité funkce) systému. Data, nad kterými jednotlivé scénáře pracují, jsou evidována prostřednictvím entity Entita. Tato umožňuje definovat hierarchii evidovaných údajů v podobě stromové struktury položek. Hlášení, která jednotlivé scénáře vyvolávají (chybová hlášení, dotazy k uživateli, ...), jsou evidována prostřednictvím entity Hlášení. Tato entita je využívána také pro evidenci "labelů" ve vytvářených Formulářích. Entita umožňuje překlad textů jednotlivých Hlášení do jiných jazyků, čímž je zajištěna možnost komunikace systému s uživatelem v jiných jazycích.

1.2. Class model

Modul poskytuje nástroje pro tvorbu Class modelu - modelu "business" tříd. Jednotlivé business třídy systému jsou evidovány prostřednictvím entity Třída. Součástí evidovaných údajů je také seznam atributů, metod, vazeb a validací (obecných kontrol, které musí objekty dané třídy splňovat) jednotlivých Tříd. Modul umožňuje také definovat specielní "doménové" datové typy a tyto následně používat jako datové typy atributů, parametrů metod, ... jednotlivých Tříd. Tyto jsou evidovány prostřednictvím entity Datový typ. Modul umožňuje také vytváření digramů Tříd pro grafickou prezentaci jednotlivých částí modelu. Jednotlivé diagramy jsou evidovány prostřednictvím entity Diagram tříd. Na základě vytvořeného modelu je možno provést export jednotlivých Tříd a vytvořit tak "kostry" tříd business vrstvy systému. Takto vyexportovaná data ("kostry" tříd) jsou pak použita v další implementaci business vrstvy, která je již prováděna "standardními" prostředky mimo modul Algoritmus.

1.3. Implementace

Součástí modulu jsou také nástroje umožňující implementaci jednotlivých částí systému (kromě implementace business vrstvy, která je prováděna mimo modul Algoritmus). Prostřednictvím těchto nástrojů jsou vytvářeny jednotlivé Algoritmy a Formuláře. Pro snadnou tvorbu Formulářů je součástí také "kreslící" nástroj umožňující jejich vizuální návrh skládáním jednotlivých komponent (vstupních polí, labelů, tlačítek, ...).

1.4. Dokumentace

Modul umožňuje také tvorbu podkladů pro on-line a tištěnou dokumentaci. Jednotlivé části dokumentace jsou evidovány v Elementech dokumentace. Tyto elementární části je možné spojovat s vytvořenými Formuláři. Tato vazba následně umožňuje zobrazit určitou část on-line dokumentace při zobrazení (běhu) příslušného Formuláře. Jednotlivé vytvořené Elementy dokumentace je možno také dále sdružovat ve formě stromové struktury kapitol pro vytvoření tištěné dokumentace.

Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram