AIS Software, a.s.

O nás

Společnost AIS Software, a.s. samostatně podniká na poli vývoje provozních systémů pro komerční pojišťovny od roku 1995. V průběhu uplynulých let zaujala významné postavení jako dodavatel softwarových systémů pro největší pojišťovny v České republice. Strategií podnikání společnosti do roku 2006 byla tvorba a rozšiřování vlastností provozního systému Golem a zvyšování úrovně jeho údržby dle individuálních požadavků jednotlivých zákazníků. Od roku 2003 se společnost zabývá též vývojem nového provozního systému Sirael.

Od počátku vzniku společnosti AIS Software, a.s. byly jejími zákazníky největší komerční pojišťovny na českém pojistném trhu a některé jejich zahraniční dceřiné společnosti.

V průběhu roku 2002 se vedení společnosti rozhodlo transformovat AIS Software, s.r.o. na akciovou společnost v časovém horizontu tak, aby budoucí akciová společnost mohla být zapsána ke dni 1.1.2003.
Znaleckým posudkem byla oceněna hodnotu čistého obchodního jmění společnosti, na základě toho došlo k navýšení základního kapitálu společnosti na 50.000.000,-Kč. Z posudku bylo zřejmé, že výše čistého obchodního majetku odpovídá, respektive převyšuje, hodnotu navýšeného základního kapitálu společnosti.
Dne 25.9.2002 byl formou notářského zápisu podán návrh na zápis změny právní formy do obchodního rejstříku. Byly navrženy stanovy budoucí akciové společnosti, stanoven počet, podoba, druh, forma a jmenovitá hodnota akcií, statutární orgán, dozorčí rada a prokura. 
Na základě Usnesení Krajského soudu v Brně byla zapsána změna právní formy z dosavadní společnosti AIS Software, s.r.o. na AIS Software, a.s.. ke dni 1.1.2003.

Hospodaření společnosti vykazuje dlouhodobě okamžitou likviditu všech závazků. K pozitivům hodnocení hospodaření společnosti patří každoroční nárůst obratu a zisku, přičemž v letech 1999 až 2006 docházelo postupně k vybudování investic - vlastních administrativních budov a to bez použití sjednaného úvěru. Vedení společnosti předpokládá, že uváděné uspokojivé výsledky hospodaření jsou dostatečným důkazem o zdravém vývoji firmy a její důvěryhodnosti pro obchodní partnery.

Během roku 2001 se uskutečnila jednání směřující k založení společného podniku AIS Software, s.r.o. a Union pojišťovny, a.s. Vznikla společnost InsureServ, s.r.o., kde obchodní podíl 60% vlastnila AIS Software, s.r.o. a 40% Union pojišťovna, a.s. Firma byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 2. ledna 2002. Hlavní činnost spočívala ve zpracování dat pro Union pojišťovnu, a.s.
V roce 2004 se na základě rozhodnutí společníků stala společnost AIS Software, a.s. jediným majitelem společnosti InsureServ, s.r.o. a v současné době učinilo představenstvo společnosti veškeré kroky, směřující ke sloučení zanikající společnosti InsureServ, s.r.o. s nástupnickou společností AIS Software, a.s. - fúzi, přičemž zanikající společnost by měla zaniknout bez likvidace a její obchodní jmění přejde na nástupnickou společnost.

Společníci AIS Software, s.r.o. a Ing. Ján Čiernik založili v roce 2001 dceřinou společnost AIS Servis, s.r.o. , která byla zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně ke dni 22.října 2001. Cílem založení této dceřiné společnosti bylo rozšíření vlivu podnikání o servisní činnosti, především v oblasti zpracování dat.

Dne 20.10.2006 byla mezi společnostmi AIS Software, a.s. a AIS Servis, s.r.o. podepsána Dohoda o převodu části úkolů a činnosti, jejímž předmětem je převod činností na rozvíjení softwarového systému GOLEM, péče o něj a údržba tohoto systému z převádějícího zaměstnavatele na zaměstnavatele přejímajícího. Dohoda nabyla účinnosti dne 1.11.2006. Zákonným důsledkem uzavření této dohody byl přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů cca 90 zaměstnanců společnosti AIS Software, a.s. dosud existujících mezi převádějícím zaměstnavatelem a zaměstnanci, na zaměstnavatele přejímajícího, AIS Servis, s.r.o.

V souvislosti se strukturálními změnami, vyvolanými převodem činností na společnost AIS Servis, s.r.o., došlo rozhodnutím valné hromady konané dne 15.12.2006 s účinností ke dni 1.1.2007 k odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady společnosti AIS Software, a.s. a volbě nových členů představenstva a dozorčí rady. Dne 29.1.2007 byly nové skutečnosti zapsány do obchodního rejstříku s účinností ke dni 1.1.2007.

V březnu roku 2008 získala společnost AIS Software, a.s. certifikát pro systém managementu jakosti EN ISO 9001:2008 pro obor platnosti:

Vývoj informačních systémů, implementace a následná technická podpora.

Aktuálně jsme obhájili certifikát EN ISO 9001:2015.

Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram