29 září, 2022

Strana

Úkolem modulu je evidence všech osob a organizací spojených s pojišťovnou v jakémkoliv obchodním, resp. pracovním vztahu, relevantním z pohledu systému. Do evidence stran budou např. zahrnuti klienti pojistných smluv, příp. pojistných událostí (pojistníci, plátci, pojištění, poškození, svědkové...), příp. potenciální klienti, dále operátoři systému, získatelé, banky, jiné pojišťovny (soupojistitelé, plátci refundací), zajišťovny, spolupracující lékaři a soudní znalci, ...

1.1. Role strany

Role strany vyjadřuje vztah Strany k jiné Straně nebo k jiné entitě systému. Atribut Druh role strany specifikuje, o jaký vztah se jedná - např. pojistník, poškozený, operátor. Tímto atributem je současně jednoznačně určena entita, ke které se daná Role strany váže - např. jestliže Druh role strany má hodnotu "pojistník", pak daná Role strany je vazbou mezi Stranou a Pojistnou smlouvou, jestliže Druh role strany má hodnotu "operátor", pak daná Role strany spojuje entitu Strana a entitu Operátor.

1.2. Místo tvorby Role strany

Modul umožňuje definovat "místa v programu", kde ostatní moduly mohou požadovat služby modulu Strana pro vytvoření nové Role strany s vazbou k určitému objektu, příp. více nových Rolí stran s vazbou k témuž objektu. Tato místa se nazývají "Místo tvorby role strany". Ke každému Místu tvorby role strany je specifikován seznam přípustných Rolí strany (s vazbou na stejnou entitu) a jejich kardinalita. Tato specifikace může být provedena v závislosti na číselníkových hodnotách (např. na produktu, dpp apod.). Dále modul eviduje odkazy na Algoritmy, které mají být použity pro kontrolu vložených Rolí stran (např. kontrola, že součet podílu oprávněných osob činí 100%, že likvidátor není totožný s pojištěným nebo poškozeným apod.).
Při požadavku na vytvoření nových Rolí stran předá volající modul jako vstupní parametr "Místo tvorby role strany" a specifikaci objektu, ke kterému mají být vytvářené Role strany navázány. Modul Strana modulu zpřístupní funkcionalitu pro vyhledání příslušných Stran, (příp. jejich vytvoření, pokud ještě neexistují) a vytvoření příslušného počtu Rolí strany. Po jejich vytvoření modul provede stanovené kontroly (využitím funkcí modulu Algoritmus).

1.3. Kontaktní body

Kontaktní body zahrnují (strukturované) poštovní adresy evidované buď jako textové údaje (Stát, Psč, Obec, Ulice, Číslo) nebo jako odkaz do číselníku UIR-ADR, e-mailové adresy a telefonní čísla. Dále je k dispozici tzv. nestrukturovaná adresa, do které je možno zapsat poštovní adresu v nestandardní struktuře, a která dále může být v budoucnu použita na evidenci nových druhů kontaktních bodů, které nejsou v systému podporovány.
Kontaktní body mohou být evidovány jak ke Straně, tak k Roli strany. Při vyhodnocování má vždy přednost Kontaktní bod specifický pro danou Roli strany (pokud existuje) před Kontaktním bodem ke Straně. Při existenci více Kontaktních bodů "stejné úrovně" je pak zohledňován uživatelsky nastavovaný příznak "default".
Systém kontroluje, aby u každé Strany (příp. v souvislosti s rolí) bylo možno jednoznačně vyhodnotit adresu pro poštovní korespondenci.

1.4. Unikátnost stran

Při vytváření/importu Stran je prováděn test na jejich duplicitu. Kromě toho může uživatel spouštět pro libovolnou množinu Stran testy duplicity a případné nalezené duplicitní Strany nechat sloučit. Kritéria duplicity jsou specifikována uživatelem pomocí Algoritmu.

1.5. Autorizace strany

Systém podporuje autorizaci strany dvěma způsoby:

  • návodnou otázkou, na kterou klient musí odpovědět dohodnutým způsobem
  • maticí kódů, ze které klient přečte kód na jedné/několika pozicích náhodně zvolených systémem.

Systém podporuje pouze vlastní autorizaci (včetně správy autorizačních údajů) a evidenci výsledků jednotlivých autorizací. Rozhodování, které informace je možno poskytnout na základě jaké autorizace, případně které požadavky klienta jsou podmíněny jakou autorizací, jsou řešeny interními směrnicemi pojišťovny a nejsou sledovány systémem.

Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram