29 září, 2022

Pojistné události

Modul Pojistné události poskytuje nástroje pro evidenci a správu pojistných událostí. Zpracování pojistné události je obvykle zahájeno přijetím a zpracováním Hlášenky. Na jejím základě je následně vytvořena (zaregistrována) jedna nebo více Pojistných událostí. Modul umožňuje evidovat Pojistné události tří typů:

  • Identifikovaná událost - standardní Pojistná událost s identifikovanou Pojistnou smlouvou
  • Neidentifikovaná událost - Pojistná událost pro kterou není v systému evidována Pojistná smlouva
  • Delegovaná událost - Pojistná událost, která je likvidována pro jiný subjekt na základě Dohody o delegování (např. pro kancelář pojistitelů nebo zahraniční pojišťovnu)

Pro registrované Pojistné události jsou v systému následně sledovány jednotlivé Likvidační zprávy. Tyto entity evidují údaje o jednotlivých provedených procesech likvidace nad Pojistnými událostmi. Na základě provedené likvidace vznikají procesem revize (odsouhlasení) odpovídající záznamy v modulu Finance, prostřednictvím kterých je provedena výplata pojistného plnění.

Modul umožňuje sdružování jednotlivých Pojistných událostí do Centrálních událostí. Takto jsou spojovány Pojistné události vzniklé na základě jedné příčiny (příčinné skutečnosti). Modul také podporuje sledování Katastrofických událostí a (ve spolupráci s modulem Zajištění) jejich správné zohlednění při komunikaci se zajistiteli.
Součástí modulu Pojistné události jsou také funkce pro podporu opakujících se výplat (rent, důchodů, ...). Modul zajišťuje také správné zdanění vyplacených finančních prostředků a (prostřednictvím modulu Finance) odvod daní odpovídajícím finančním institucím. Oblast daní je však velmi závislá na "místních zákonech" a obvykle tedy bude řešena až v rámci implementace systému u zákazníka.
Vzhledem k tomu, že procesy spojené se správou Pojistných událostí mohou být velmi variabilní v závislosti na požadavcích zákazníka, umožňuje modul Pojistné události (podobně jako modul Produkt) definovat uživatelem systému chování jednotlivých procesů - tedy vytvořit Formuláře, prostřednictvím kterých budou jednotlivé procesy zpracovávány. Součástí prvotní instalace systému je sada univerzálních procesů (Formulářů) umožňujících unifikovanou správu obvyklých typů pojistných událostí.

Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram