29 září, 2022

Workflow

Modul Workflow poskytuje nástroje umožňující sledování procesů probíhajících v systému. Jako příklady takovýchto procesů je možno uvést procesy "Zpracování pojistné události", "Zpracování návrhu pojistné smlouvy", "Zpracování dožití pojistné smlouvy", "Provedení neinkasní intervence" a podobně. Pro každý sledovaný proces je v modulu vytvořena entita Případ. K této entitě jsou pak evidovány Události, které v rámci probíhajícího procesu (Případu) nastaly a Úkoly, které mají být (nebo byly) provedeny.
Úkoly je možno vytvářet jak s vazbou k existujícímu Případu, tak i bez této vazby. Úkoly bez vazby na Případy mohou být tak například využity pro zaznamenávání a sledování "osobních" úkolů jednotlivých operátorů, které přímo nesouvisejí s nějakým procesem probíhajícím v systému. Pro jednotlivé evidované Úkoly je možno stanovovat množinu termínů pro jejich splnění a následně reagovat na jejich splnění resp. nesplnění v daném termínu. Reakce je realizována prostřednictvím uživatelsky modifikovatelných Algoritmů definovaných pro Definice úkolů (typů úkolů). Modul je také schopen, ve spolupráci s modulem Korespondence, upozorňovat úkolované operátory pomocí SMS nebo e-mailu na vznik nového úkolu.
Součástí modulu je také "interní komunikační systém" umožňující posílání textových zpráv mezi jednotlivými operátory systému. Tento může být využíván pro komunikaci namísto komunikace e-mailem nebo SMS zprávami.

Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram