29 září, 2022

Finance

1.1. Pohledávky, předpisy

Modul poskytuje nástroje pro evidenci a správu pohledávek. Pohledávkou jsou myšleny jak pohledávky pojišťovny vůči stranám (pojistné z pojistných smluv, regresy pojistných událostí, vratky pojistných plnění, půjčky poskytované z rezerv životních pojištění, ...), tak i pohledávky stran vůči pojišťovně (pojistná plnění, provize, ...).
Modul poskytuje pro vytváření a správu pohledávek jak uživatelské nástroje, tak i rozhraní využívané ostatními moduly. Přitom vlastní uživatelské nástroje umožňuje modul používat v závislosti na druhu pohledávky. Například regresy je možno vytvářet a plně spravovat uživatelskými nástroji modulu Finance, naproti tomu pohledávky pojistného, výplat plnění apod. není možno vytvářet a měnit uživatelem (případně je možno měnit s jistými omezeními), neboť jejich vytváření a změnu zajišťují moduly Smlouva, Pojistné události apod.
Modul na základě údajů vytvořených Pohledávek zajišťuje vytváření Účetních předpisů. V případě nepravidelné frekvence placení jsou Účetní předpisy vytvářeny spolu s Pohledávkami (vyjadřují splátkový kalendář pohledávky), v případě pravidelné frekvence jsou vytvářeny opakovaně dávkovým procesem tvorby účetních předpisů vždy na určité období vytvořených Pohledávek.
Modul dále umožňuje provádění kumulace vytvořených Účetních předpisů a tvorbu Párovacích předpisů. Kumulace je prováděna například nad Účetními předpisy dodatků Pojistných smluv, nad Účetními předpisy výplat provizi za určité časové období, ... Na základě vytvořených Párovacích předpisů modul vytváří vnější požadavky na jejich realizaci (požadavky na tisk složenek, požadavky na SIPO, ...) Tyto požadavky jsou evidovány entitou Finanční požadavek. Modul také podporuje hromadné inkaso (hromadně inkasované pojistné) a výplaty (výplaty poštovními poukázkami). V případě hromadných finančních operací je prováděna další úroveň kumulace - vytvořené Párovací předpisy jsou kumulovány do entit Kumulát. Modul poskytuje funkce pro modifikaci vytvořených Kumulátů uživatelem. Po autorizaci Kumulátu již nelze provádět jeho změny a modul očekává platbu v autorizované výši. Po jejím příjmu (a přiřazení) je proveden rozklad této platby dle složek Kumulátu a jednotlivé části platby jsou následně párovány s vytvořenými Párovacími předpisy.

1.2. Platby, párování

Modul poskytuje nástroje pro evidenci plateb realizovaných na bankovních účtech pojišťovny. Evidovány jsou veškeré finanční pohyby - tedy i pohyby, které s pojištěním přímo nesouvisí (poplatky, úroky, ...). Modul podporuje také zpracování hromadných plateb (poštovní poukázky, SIPO, hromadné platby klientů, ...). Součástí jsou také nástroje pro realizaci hotovostních finančních transakcí a to jak pro příjem, tak i pro výplaty. Konečně modul umožňuje evidenci nebankovních plateb - plateb bez skutečných finančních pohybů (zproštění od placení, ...).
Součástí modulu jsou nástroje pro podporu procesů párování (vypořádání) Plateb a vytvořených Párovacích předpisů. Tyto procesy jsou důležité pro kontrolu realizace požadovaných finančních transakcí (představovaných Párovacími předpisy). Modul podporuje jak dávkové, tak i interaktivní párovací procesy. Mimo vypořádání mezi Platbami a Párovacími předpisy modul umožňuje také evidenci vzájemných vypořádávajících vztahů mezi Párovacími předpisy a Platbami navzájem. Ve všech případech systém umožňuje vytváření "vypořádávajících" vztahů m:n, kdy například jedna Platba může být přiřazena k více Párovacím předpisům, k Párovacímu předpisu může být přiřazeno více Plateb a podobně.
Ve všech případech umožňuje systém také zrušení tohoto vzájemného vypořádání, tzv. odúčtování.

1.3. Účtování

Modul podporuje proces účtování jednotlivých finančních transakcí provedených v systému. Při vytváření jednotlivých finančních pohybů (tvorbě Účetních předpisů, párování Plateb, ...) jsou evidovány Účetní záznamy odpovídající těmto provedeným transakcím. Následně, po uzavření sledovaného účetního období (měsíce), je možno evidované Účetní záznamy (účetní doklady) přenést (prostřednictvím vytvořeného rozhraní, případně na základě sestav) do účetního systému pojišťovny.

1.4. Upomínky

Součástí modulu jsou také nástroje pro podporu procesu upomínání požadovaných finančních transakcí, které nebyly realizovány v požadovaném termínu. Modul umožňuje definici různých upomínacích režimů v závislosti na druhu Pohledávek (a pro pohledávky pojistného ještě v závislosti na Produktu). Součástí jsou dávkové procesy, které kontrolují realizaci požadovaných finančních transakcí a v případě jejich neprovedení v požadovaném termínu spouštějí uživatelem definované procesy, jejichž součástí může být například vytváření požadavků na tisk upomínek klientům (dlužníkům).

1.5. Měny

Modul umožňuje vytváření pohledávek a předpisů v "cizích" měnách. Platby k těmto pohledávkám (předpisům) umožňuje příjmat / vyplácet prostřednictvím bankovních účtů vedených jak v domácí měně, tak i v cizích měnách - umožňuje tedy také správu bankovních účtů v cizích měnách. Při účtování finančních operací v cizích měnách provádí modul automatizovaný výpočet kurzovních rozdílů a jejich odpovídající zaúčtování.

Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram